Oglasna ploča

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu „Huawei stipendije“ redovnim studentima u akademskoj 2016./2017.

SVEUČILIŠTE U MOSTARU
R E K T O R

Ur. broj: 01-1736/17
Mostar, 4. listopada 2017. godine

 

Na temelju članka 10. Pravilnika o postupku i kriterijima za dodjelu Huawei stipendija studentima Sveučilišta u Mostaru, Rektor Sveučilišta u Mostaru, dana 4. listopada 2017. godine, o b j v l j u j e

JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu „Huawei stipendije“ redovnim studentima u akademskoj 2016./2017.

I.
Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu „Huawei stipendija“ imaju redoviti studenti 2. i 3. godine preddiplomskog studija i studenti 2, 3. i 4. godine integriranog studija na Sveučilištu u Mostaru, osim studenata prve godine, koji udovoljavaju slijedećim uvjetima:
1. da su državljani Bosne i Hercegovine;
2. da ne obnavljaju godinu studija u koju su upisani;
3. da ne ostvaruju pravo na stipendiju od drugog davatelja stipendije ili novčanu
pomoć po drugoj osnovi;
4. da kao studenti završne godine nisu stariji od 26 godina života i
5. da do 30. rujna imaju položene sve ispite iz prethodne akademske godine studija sa:
- ukupnom prosječnom ocjenom studiranja 3,00 i više studenti: Fakulteta strojarstva i računarstva, Građevinskog fakulteta, Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti (studijski programi: Informatika, Matematika, Fizika i Tehnika).
- ukupnom prosječnom ocjenom studiranja 4,50 i više studenti: Ekonomskog fakulteta, Medicinskog fakulteta, Fakulteta zdravstvenih studija, Farmaceutskog fakulteta, Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, Pravnog fakulteta, Agronomsko prehrambeno - tehnološkog fakulteta, Filozofskog fakulteta i Akademije likovnih umjetnosti.

III.
Kriteriji i utvrđivanje rang liste za dodjelu 10 (deset) stipendija u iznosu od 1000 eura, utvrđeni su Pravilnikom o postupku i kriterijima za dodjelu „Huawei stipendija“ studentima Sveučilišta u Mostaru.
Stipendije će se dodjeljivati na sljedeći način:
a) 7 stipendija studentima sljedećih fakulteta: Fakultet strojarstva i računarstva, Građevinski fakultet, Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti (studijski programi: Informatika, Matematika, Fizika i Tehnika).

b) 3 stipendije studentima sljedećih fakulteta: Ekonomski fakultet, Medicinski fakultet, Fakultet zdravstvenih studija, Farmaceutski fakultet, Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, Pravni fakultet, Agronomsko prehrambeno - tehnološki fakultet, Filozofski fakultet i Akademija likovnih umjetnosti.

IV.
Podnositelji prijave na natječaj za stipendiju su obavezni dostaviti sljedeće dokumente:
1. uvjerenje o državljanstvu, (preslika ne starija od 6 mjeseci);
2. preslika prve stranice indeksa;
3. potvrdu fakulteta o statusu redovitog studenta;
4. uvjerenje o položenim ispitima sa prethodne godine studija sa naznakom o prosječnoj ocjeni;
5. izjavu da ne ostvaruju pravo na stipendiju od drugog davatelja stipendije ili novčanu pomoć po drugoj osnovi, ovjerenu od nadležnog tijela (kod općine ovjerena ili notarski obrađena);
6. dokaze o postignutim pojedinačnim uspjesima na državnim, europskim i međunarodnim športskim natjecanjima zadnje godine završenog školovanja sukladno s člankom 4. ovoga Pravilnika;
7. doprinos promicanju Sveučilišta kroz sudjelovanje u realizaciji međunarodnih sveučilišnih projekata i na međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima (što se dokazuje odgovarajućom dokumentacijom);
8. motivacijsko pismo kandidata i
9. podatke o računu kod banke putem kojeg će se stipendija isplatiti na ime studenta.

V.
Postupak bodovanja i odabira na osnovu kriterija provodi Povjerenstvo za dodjelu „Huawei stipendija“ (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). Na temelju izvršenog bodovanja Povjerenstvo utvrđuje dvije rang liste kandidata za koje se predlaže dodjela stipendije. Lista kandidata objavit će se na internet stranici Sveučilišta.

VI.
Natječaj za podnošenje zamolbi za dodjelu stipendije studentima otvoren je u trajanju od 15 dana od dana objave na internet stranici Sveučilišta.
Rezultati natječaja dodjele „Huawei stipendija“ objavit će se na internet stranici Sveučilišta i ustrojbenih jedinica u roku od trideset (30) dana od dana zatvaranja natječaja.
VII.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili preporučenom poštom na adresu: Sveučilište u Mostaru, Rektorat – Povjerenstvo za dodjelu Hauwei stipendija, Trg hrvatskih velikana 1, 88 000 Mostar, sa naznakom ''za Hauwei stipendiju''.
Priloženi dokumenti se ne vraćaju, osim na osobni zahtjev podnositelja.
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Rektor
prof. dr. sc. Zoran Tomić, v.r.