Uvodna riječ dekanice

dr. sc. Monika Tomić, red. prof

Pozdrav dekanice

Srdačan pozdrav svim posjetiteljima stranica Farmaceutskog fakulteta, a na poseban način želim pozdraviti studente, one koji ove godine na Farmaceutskom fakultetu  započinju svoj studij farmacije kao i studente viših godina. Svima njima želim srdačnu dobrodošlicu i uspješnu akademsku godinu.

Cilj ovog fakulteta je osigurati kontinuirano obrazovanje i osposobljavanje studenata, budućih ljekarnika i time doprinijeti zdravstvenoj zaštiti pacijenata koristeći principe i metode farmaceutskih i srodnih prirodnih znanosti. Studenti farmacije stječu znanja i vještine za aktivno sudjelovanje u promociji zdravlja, prevenciji i liječenju bolesti.

Kao što je poznato, uloga suvremenog farmaceuta u pružanju zdravstvene njege značajno je drukčija od klasične slike ljekarnika koji priprema i izdaje lijekove na osnovu propisanih recepata. Magistri farmacije su školovani stručnjaci za lijekove, oni savjetuju liječnike i pacijente o prikladnosti medikamenata i terapije za tretiranje  određenih zdravstvenih stanja. U kliničkim timovima imaju zadaću voditi brigu o primjeni lijekova, interakciji te nuspojavama. U proizvodnji i pripremi lijekova oni daju ekspertizu o sastavu lijeka –kemijskim, biološkim i fizičkim karakteristikama, te o načinu proizvodnje, čuvanja i upotrebe lijekova.

U lancu medicinske njege oni su ključni stručnjaci koji ljudima pomažu postići najbolje rezultate s raspoloživim lijekovima. Između svih medicinskih profesionalaca, farmaceut je najbolji poznavatelj lijekova i najlakše je dostupan pacijentima. Tijekom obrazovanja studenti će steći sposobnost i vještine vezane za: operativno korištenje analitičkih metoda i tehnika, rukovanje aparatima i opremom, laboratorijski rad, kvalitativne i kvantitativne analize u farmaciji, izradu magistralnih i galenskih preparata, praćenje i unaprjeđivanje procesa, prepoznavanje interakcija, usmene i pismene komunikacije s pacijentima, izradu i izdavanje lijekova itd…

Zbog suvremenog pristupa planu i programu, oblicima nastave i znanstveno- istraživačkoj orijentaciji Farmaceutski fakultet osigurava kvalitetu studija i istovrsnost s Farmaceutskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, te usporedivost sa sličnim programima u Europi.

Farmaceutski fakultet želi  ponuditi program koji je usmjeren prema studentu, koji integrira temeljne znanosti,  izvrsno obrazovanje, stručne standarde i etička načela te studente želimo pripremiti za sve izazove koje im pruža moderna farmacija.

Zato dragi studenti, budite odgovorni i marljivi, iskoristite ovo najljepše vrijeme svoje mladosti, razvijajte svoje intelektualne i duhovne sposobnosti. To od vas očekujemo i svi mi, Vaši nastavnici i  cijela sveučilišna i fakultetska zajednica…